Regulamin

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Nadrzędnym celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom emisji i odczytu Ogłoszeń, stanowiących reklamy a nie oferty w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny.
 2. Usługodawca ustanawia Regulamin na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu mogą być zawarte w języku polskim.
 5. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu oraz może udostępniać go w Koncie Użytkownika, w Koncie Firmowym lub zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail.
 6. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 7. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
 8. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 9. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika:
  1. urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
  2. poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript,
  3. aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 10. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik.
 11. Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.

 

§2. REJESTRACJA KONTA FIRMOWEGO

 1. Rejestracja Konta Firmowego jest możliwa do dokonania za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 2. Usługa prowadzenia Konta firmowego jest dostępna w dwóch wariantach:
  1. bezpłatny okres testowy,
  2. pakiet płatny.
 3. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Firmowego jest udostępnienie panelu Konta Firmowego, umożliwiającego:
  1. zarządzanie danymi Firmy i zamówieniami,
  2. zarządzanie Ogłoszeniami,
  3. korzystanie z funkcjonalności określonych w ofercie reklamowej Serwisu.
 4. Aby utworzyć Konto Firmowe, należy dokonać dobrowolnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 5. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Firmy danych lub informacji.
 6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 7. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem.
 8. Korzystanie z Konta Firmowego jest możliwe po jego utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.
 9. Użytkownik może edytować treści za pomocą funkcjonalności znajdujących się w obszarze Konta Firmowego poprzez wykorzystanie właściwego pola edycji danych.
 10. Umowa o świadczenie Usługi rejestracji Konta Firmowego zawierana jest na czas oznaczony obejmujący okres abonamentowy wskazany w specyfikacji zamówienia i zamieszczony na stronie internetowej Serwisu.
 11. Umowa o odpłatne świadczenie Usługi rejestracji Konta Firmowego może być rozwiązana przed upływem okresu abonamentowego jedynie w następstwie okoliczności za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Usługodawca.
 12. Rozwiązanie umowy o odpłatne świadczenie Usługi rejestracji Konta firmowego z przyczyn niedotyczących Usługodawcy nie stanowi podstawy do zwrotu już uiszczonych opłat za okres, w którym świadczenie ze względu na rozwiązanie umowy nie jest dalej wykonywane.
 13. Umowa o świadczenie Usługi rejestracji Konta Firmowego ulega rozwiązaniu w chwili upływu okresu abonamentowego.
 14. Po upływie okresu abonamentowego, profil Firmy wraz z wprowadzonymi do niego danymi i informacjami zostaną usunięte.

§3. KONTO FIRMOWE - BEZPŁATNY OKRES TESTOWY

 1. Usługodawca umożliwia jednorazowe i ograniczone czasowo utworzenie nowego, bezpłatnego Konta Firmowego.
 2. W celu rozpoczęcia korzystania z okresu testowego, należy wybrać opcję jego zamówienia na etapie rejestracji Konta Firmowego. Do zamówienia stosuje się standardowe warunki rejestracji Konta Firmowego.
 3. Przedmiot korzystania z okresu testowego stanowi bezpłatne i ograniczone czasowo udostępnienie płatnych funkcjonalności Serwisu, z możliwością dowolnego ograniczenia tych funkcjonalności w okresie testowym przez Usługodawcę.
 4. Po upływie okresu testowego, Konto Firmowe zostaje deaktywowane, a wszelkie wprowadzone przez Użytkownika treści i dane zostają usunięte.

§4. KONTO FIRMOWE – ZAMÓWIENIE PAKIETU PŁATNEGO

 1. Po wyborze pakietu płatnego dla Konta Firmowego, Użytkownik wprowadza lub zatwierdza informacje rozliczeniowe.
 2. Warunkiem zamówienia pakietu płatnego dla istniejącego Konta Firmowego jest zalogowanie do Konta Firmowego.
 3. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Użytkownika poprzez wyświetlenie informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi.
 4. Złożenie zamówienia następuje poprzez użycie przycisku “Zamawiam i płacę” i jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy oferty zawarcia umowy o świadczenie Usługi.
 5. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 6. W zakres oświadczenia woli zawarcia umowy z Usługodawcą złożonego przez potwierdzenie akceptacji Regulaminu, wchodzą jego postanowienia.
 7. Potwierdzenie akceptacji Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie pola potwierdzenia przy oświadczeniu o akceptacji postanowień Regulaminu i zapoznaniu się z jego treścią. Oświadczenie zawiera hiperłącze do Regulaminu.
 8. Oświadczenie woli złożone w sposób określony w postanowieniach Regulaminu stanowi ofertę zgodnie z art. 66 § 1 ustawy Kodeks cywilny.
 9. Na podstawie art. 661 § 1 ustawy Kodeks cywilny, złożona oferta wiąże Użytkownika, jeżeli Usługodawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w wiadomości e-mail, przesłanej pod adres e-mail Użytkownika.

§5. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Wartość płatności jest ustalana na podstawie cennika znajdującego się na stronie internetowej Serwisu w chwili zamówienia.
 2. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów wybranej formy płatności. Koszty transakcji ponosi Użytkownik.
 3. Łączna cena zamówienia, widoczna przed złożeniem zamówienia, obejmuje cenę za zamówione Usługi wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami transakcji.
 4. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Usługodawcy i Firmy reprezentowanej przez Użytkownika.
 5. Usługodawca umożliwia uiszczenie płatności z tytułu świadczonych Usług przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy.
 6. Termin uiszczenia płatności wynosi 7 dni.
 7. Za chwilę uiszczenia płatności uznaje się datę uznania jej wpływu na rachunek bankowy Usługodawcy.

§6. DODAWANIE OGŁOSZEŃ

 1. Przedmiotem Usługi dodania Ogłoszenia jest udostępnienie Użytkownikowi na czas oznaczony wydzielonej części zasobów Serwisu, w celu umieszczenia ogłoszenia o rzeczach ruchomych, nieruchomościach lub usługach.
 2. W celu zamówienia Usługi należy uzupełnić wymagane pola formularza dodania Ogłoszenia, poprzez uzupełnienie wszystkich pól obowiązkowych oraz ewentualnie pól dobrowolnych, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących dodawanego Ogłoszenia danych.
 3. W Ogłoszeniu Użytkownik może zamieścić informacje o przedmiocie Ogłoszenia, cenę, fotografie, dane teleadresowe, informacje dodatkowe. Użytkownik jest zobowiązany wprowadzić informacje prawdziwe, kompletne, dotyczące przedmiotu Ogłoszenia i zgodne z jego aktualnym stanem fizycznym i prawnym.
 4. Użytkownik korzystający z niniejszej Usługi, przesyłając elementy graficzne, treść, zdjęcia lub inne elementy będące przedmiotem praw autorskich, zobowiązany jest zapewnić, że posiada prawo do rozporządzania nimi i nie są one przedmiotem własności osób trzecich. Jednocześnie udziela Usługodawcy licencji na ich użycie w obszarze Serwisu, w celu świadczenia Usługi.
 5. Wprowadzone przez Użytkownika informacje będą wykorzystywane w obszarze formularza wyszukiwania Serwisu.
 6. Publikacja Ogłoszenia wymaga zatwierdzenia wprowadzonych danych. Przedmiotem Usługi jest dodanie Ogłoszenia do zasobów Serwisu.
 7. Użytkownik ma prawo edytować treść Ogłoszenia za pomocą funkcjonalności znajdujących się w obszarze Konta Firmowego poprzez wykorzystanie właściwego pola edycji danych.
 8. Ogłoszenie może zostać usunięte przez Użytkownika w każdym czasie.
 9. Warunkiem skorzystania z niniejszej Usługi jest rejestracja Konta Firmowego oraz zalogowanie.

§7. REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony, w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę rejestracji Konta Użytkownika.
 2. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Użytkownika jest udostępnienie panelu Konta Użytkownika, umożliwiającego m. in. zarządzanie danymi Użytkownika.
 3. Aby utworzyć Konto Użytkownika, należy dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 4. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych lub informacji.
 5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 6. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem.
 7. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.
 8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika, może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. poprzez wiadomość e-mail lub list

§8. BEZPŁATNE FUNKCJONALNOŚCI SERWISU DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW

 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom następujące bezpłatne funkcjonalności Serwisu:
  1. udostępnienie formularza kontaktowego z Usługodawcą,
  2. udostępnienie wyszukiwarki Ogłoszeń,
  3. wysłanie wiadomości do Firmy, która zamieściła Ogłoszenie,
  4. pobranie kodu rabatowego.
 2. Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego z Usługodawcą, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do Usługodawcy. Usługodawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Serwisu, telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkownika.
 3. Aby wyszukać Ogłoszenia w Serwisie, należy wprowadzić w obszarze wyszukiwarki Serwisu żądaną treść, a następnie ją zatwierdzić. Funkcjonalność umożliwia przeszukiwanie zasobów Serwisu przy użyciu słów kluczowych wprowadzonych przez Użytkownika. Dodatkowo, funkcjonalność może umożliwiać przeprowadzenie wyszukiwania zaawansowanego, w zakresie wybranych kryteriów.
 4. Aby wysłać wiadomość do Firmy która zamieściła Ogłoszenie, można skorzystać z funkcjonalności dostępnej w obszarze strony internetowej zawierającej Ogłoszenie. Firma może udzielić odpowiedzi przy użyciu funkcjonalności Serwisu albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkownika.
 5. Pobranie kodu rabatowego jest możliwe w obszarze strony internetowej Serwisu, zawierającej Ogłoszenie. Usługodawca umożliwia spisanie lub pobranie kodu rabatowego do pamięci Konta Użytkownika. Kod rabatowy umożliwia uzyskanie rabatu przy zakupach w sklepie stacjonarnym Firmy, która zamieściła Ogłoszenie, w obszarze którego znajduje się kod rabatowy, zgodnie z warunkami promocji, przedstawionymi w obszarze informacji o kuponie rabatowym. Ważność kuponu rabatowego może być ograniczona czasowo

§9. ZAPYTANIA NEGOCJACYJNE

 1. Usługodawca udostępnia w obszarze Serwisu funkcjonalność zapytań negocjacyjnych.
 2. Złożenie zapytania negocjacyjnego nie jest wiążące dla Użytkownika.
 3. W celu złożenia zapytania negocjacyjnego, Użytkownik powinien wybrać żądaną kategorię towarów lub usług, uzupełnić obligatoryjne pola formularza, a następnie nadać formularz.
 4. Po otrzymaniu zapytania negocjacyjnego, Usługodawca podejmie na rzecz Użytkownika czynności negocjacyjne, w celu przedstawienia na rzecz Użytkownika ofert Firm, zgodnej z zapytaniem negocjacyjnym.
 5. Usługodawca nie pośredniczy w umowach zawieranych pomiędzy Użytkownikiem na podstawie zapytania ofertowego Użytkownika i oferty przedłożonej przez Firmę.
 6. W przypadku woli zawarcia umowy, Użytkownik i Firma powinni zrealizować tą czynność we własnym zakresie i poza Serwisem.

§10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Usługodawcy.
 2. Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Konsumenta.
 4. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie:
  1. danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
  2. numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności.
 5. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.
 6. Usługodawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.
 7. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją z tytułu rękojmi nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.
 8. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami.

§11. POSTĘPOWANIE POREKLAMACYJNE

 1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
 2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.
 3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

§12. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Usługodawca nie świadczy Usług płatnych na rzecz Konsumentów.
 2. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy zawartej z Usługodawcą.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsumenci muszą poinformować Usługodawcę (KAMIL ZAŁĘSKI TANIEJTU, Szklarnia 6, 11-710 Piecki, biuro@ofertytu.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
 7. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§13. WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PLIKÓW COOKIES

 1. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę, przysługują prawa opisane w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.
 2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.

§14. WARUNKI LICENCYJNE DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI SERWISU

 1. Usługodawca udziela na rzecz Użytkowników i Firm korzystających z Serwisu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, z zachowaniem niniejszych warunków.
 2. Nazwa Serwisu, projekt graficzny Serwisu, struktura Serwisu, Serwis, kod źródłowy lub skompilowany Serwisu, strony internetowe służące do obsługi Serwisu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Usługodawcę w związku z udostępnieniem Serwisu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem Usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do Serwisu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Serwisu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
 3. Prawo do używania Serwisu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 4. Użytkownik oraz Firma nie mogą: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
 5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Serwisu i powiązanych z nim utworów. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Serwisu.

§15. WARUNKI PUBLIKACJI TREŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

 1. Publikując w Serwisie dowolne treści, Użytkownik udziela na rzecz Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, nieograniczonej terytorialnie i niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: publikacja w obszarze strony internetowej Serwisu, zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z zachowaniem prawa do udzielania sublicencji, w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu.
 2. Publikując w Serwisie odnośnik do innej strony internetowej, zarówno poprzez linkowanie jak i embeddowanie, Użytkownik oświadcza iż zapoznał się z dokumentacją prawną tej strony internetowej oraz z warunkami licencyjnymi w przedmiocie korzystania z utworów opublikowanych w jej obszarze, a wyżej wymienione dokumenty uprawniają Użytkownika do publikacji odnośnika w Serwisie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Publikując w Serwisie odnośnik do utworu opublikowanego na innej stronie internetowej poprzez embeddowanie, Użytkownik oświadcza iż utwór ten jest udostępniony publicznie i bez ograniczeń, a dostęp do niego nie wymaga logowania, subskrypcji lub płatności.
 4. Publikując w Serwisie treść lub odnośnik do innej strony internetowej, w obszarze których uwidoczniono wizerunki osób trzecich, których zgoda jest konieczna do publikacji, Użytkownik jest zobowiązany do posiadania zgód tych osób lub innej podstawy prawnej do publikacji wizerunku..
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Serwisu lub za jego pośrednictwem, treści:
  1. niezgodnych z prawem,
  2. mogących wprowadzić w błąd innych Użytkowników,
  3. naruszających dobra osobiste Użytkowników, Usługodawcy lub osób trzecich,
  4. powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.
 6. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści, które naruszają postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§16. WARUNKI OBOWIĄZYWANIA I ZMIAN REGULAMINU

 1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
 2. Zmiana Regulaminu lub wypowiedzenie przez Usługodawcę umowy o świadczenie Usługi może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności w następujących wypadkach:
  1. zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Usługodawcę Usług lub funkcjonalności, w tym wycofanie Usługi lub funkcjonalności, do której mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  2. wprowadzenie przez Usługodawcę nowych Usług lub funkcjonalności, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  3. zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych przez Usługodawcę, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  4. zmiana przepisów prawa: regulujących Usługi oferowane przez Usługodawcę, do których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, mających wpływ na świadczenie Usługi, wykonywanie umowy lub Regulaminu, zmiana przepisów podatkowych lub zasad rachunkowości stosowanych przez Usługodawcę, zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Prezesa Urzędu lub Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie związanym ze świadczeniem Usług, wykonywaniem umowy lub Regulaminu,
  5. zmiana przez Usługodawcę modelu biznesowego prowadzonej działalności, objętej niniejszym Regulaminem.
 3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
 4. Usługodawca publikuje informację o zmianie Regulaminu w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia. Publikacja tej informacji następuje poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 5. Usługodawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.
 6. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania trwającej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 7. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania obowiązującej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 14- dniowego okresu wypowiedzenia.

§17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi,
  3. korzyści utracone przez Użytkowników niebędących Konsumentami.
 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
 6. W stosunku do umów zawartych z Usługodawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.
 7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

§18. DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE

Firma to posiadająca Konto Firmowe, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej i zawierająca umowę w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową. Konto Firmowe to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Firmy i funkcjonalnościami udostępnionymi za pośrednictwem Serwisu, pod warunkiem rejestracji i logowania. Konto Użytkownika to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, pod warunkiem rejestracji i logowania. Ogłoszenie to oferta reklamowa zamieszczona w obszarze Serwisu, dotycząca rzeczy ruchomej, nieruchomości lub usługi. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny. Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, za pośrednictwem Serwisu. Serwis to serwis internetowy, prowadzony przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: TaniejTu.pl. Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron. Usługodawca to Kamil Załęski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KAMIL ZAŁĘSKI TANIEJTU, z siedzibą pod adresem: Szklarnia 6, 11-710 Piecki, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 7421620407 oraz REGON 280096276. Z Usługodawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: +48 534 649 595 oraz przy użyciu adresu e-mail: biuro@taniejtu.pl. Użytkownik to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną.

ZAŁĄCZNIK - FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: KAMIL ZAŁĘSKI TANIEJTU, Szklarnia 6, 11-710 Piecki | biuro@taniejtu.pl Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*): Data zawarcia umowy(*): Imię i nazwisko konsumenta(-ów): Adres konsumenta(-ów): Podpis konsumenta(-ów): (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data: (*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK - FORMULARZ REKLAMACYJNY (formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

Adresat: KAMIL ZAŁĘSKI TANIEJTU, Szklarnia 6, 11-710 Piecki Imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika: Adres Użytkownika: Nr telefonu Użytkownika: Adres e-mail Użytkownika: Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję: adres pocztowy: adres e-mail: Reklamacja dotyczy: Data stwierdzenia przyczyny reklamacji: Opis problemu: Żądanie reklamacji: Podpis składającego: