Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa warunki przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej również „danymi”) i plików cookies w obszarze serwisu internetowego TaniejTu.pl, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem URL: TaniejTu.pl, zwanej dalej „Serwisem”.

SPIS TREŚCI

 1. Administrator danych
 2. Podstawa przetwarzania danych osobowych
 3. Informacje o przetwarzaniu danych w celu zawarcia i realizacjiumów, ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi
 4. Informacje o przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego
 5. Informacje o przetwarzaniu danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa
 6. Informacje o odbiorcach danych
 7. Bezwzględne uprawnienia osób, których dane są przetwarzane
 8. Względne uprawnienia osób, których dane są przetwarzane
 9. Pliki cookies - wprowadzenie
 10. Pliki cookies usługodawcy
 11. Pliki cookies podmiotów trzecich
 12. Zgoda na używanie plików cookies i zarządzanie nimi
 13. Pamięć podręczna
 14. Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania
 15. Zmiany polityki prywatności i plików cookies
 16. Warunki powierzenia danych osobowych

§1. Administrator danych

Właścicielem Serwisu i Usługodawcą jest Kamil Załęski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KAMIL ZAŁĘSKI TANIEJTU, z siedzibą pod adresem: Szklarnia 6, 11-710 Piecki, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 7421620407 oraz REGON 280096276. Z Usługodawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: +48 534 649 595 oraz przy użyciu adresu e-mail: biuro@taniejtu.pl.

Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników, korzystających z Usług Serwisu, np. w odniesieniu do danych Użytkowników, którzy:

 • założyli Konto Użytkownika,
 • założyli Konto Firmowe,
 • korzystają z usługi dodania Ogłoszenia,
 • korzystają z Usługi zapytania negocjacyjnego.

Usługodawca jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe Użytkowników w imieniu Firm, w przypadku gdy są one przetwarzane w ich calach, tj. w szczególności w związku z otrzymaniem wiadomości od innego Użytkownika. Administratorami tych danych są Firmy. Warunki powierzenia tych danych osobowych Usługodawcy ustanowione są w drugiej części polityki prywatności i plików cookies

CZĘŚĆ I – DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

§2. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Wynika ona z przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Gdy informujemy o:

 • 6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody,
 • 6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
 • 6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
 • 6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów.

§3. Informacje o przetwarzaniu danych w celu zawarcia i realizacji umów, ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi

 1. 1. Możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu realizacji zawartej z Tobą umowy. Jednak jeszcze przed jej zawarciem, możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu podjęcia działań na Twoje żądanie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.
 2. 2. W przypadku realizacji umowy o świadczenie usług płatnych, możemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c) RODO.
 3. 3. W trakcie realizacji umowy oraz po jej wykonaniu przetwarzamy dane osobowe jej strony w celu ewentualnego rozpatrywania roszczeń, a także ich dochodzenia. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przykładowo możliwość udzielenia odpowiedzi na ewentualną reklamację, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów prawa cywilnego. W takim przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
 4. 4. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 5. 5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sytuacji przetwarzania danych w celu określonym w pkt 3, masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. 6. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej realizację.
 7. 7. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usług IT, dostawca usług prawnych, doradczych i windykacyjnych oraz inni dostawcy usług, z których korzystamy w ramach oznaczonego celu.

§4. Informacje o przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego

 1. 1. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego. Dzieje się to na przykład wówczas, gdy odpowiadamy na Twoją wiadomość, przedstawiając szczegóły naszej oferty.
 2. 2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
 3. 3. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu niezbędnego dla celu realizacji.
 4. 4. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. 5. Podanie tych danych jest dobrowolne, a brak podania tych danych uniemożliwi realizację bezpośrednich działań marketingowych.
 6. 6. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usług IT oraz dostawca usługi poczty elektronicznej.

§5. Informacje o przetwarzaniu danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa

 1. 1. Od momentu gdy uruchamiasz naszą stronę internetową, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług przetwarzamy takie dane, jak:
  • publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,
  • typ i język przeglądarki,
  • data i godzina zapytania,
  • liczba wysyłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL uprzednio odwiedzonej strony, w przypadku gdy
  • odwiedziny nastąpiły przy użyciu tego odnośnika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji zapytania.
 2. 2. Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest prowadzenie dzienników zdarzeń serwera i zabezpieczanie Serwisu przed potencjalnymi atakami hakerskimi i innymi nadużyciami. W tym, możliwość ustalenia adresu IP osoby wykonującej niedozwoloną czynność w obszarze Serwisu, taką jak próba łamania zabezpieczeń, czy publikacja treści zabronionych, czy próby niedozwolonych działań z użyciem naszych serwerów.
 3. 3. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
 4. 4. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 5. 5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. 6. Podanie tych danych jest warunkiem korzystania z Serwisu. Brak podania tych danych uniemożliwi korzystanie z Serwisu.
 7. 7. Odbiorcą tych danych jest nasz hostingodawca, dostawca usług IT i dostawca usług telekomunikacyjnych.

§6. Informacje o odbiorcach danych

Przetwarzając dane osobowe, korzystamy z usług zewnętrznych. Dlatego odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty trzecie. Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o tych odbiorcach, jednak z uwagi na prymat czytelności komunikatu, czynimy to skrótowo. Dlatego niniejszym wyjaśniamy, że gdy informujemy o poszczególnych kategoriach odbiorców, są to następujące podmioty:

 • Dostawca usług IT: Paweł Płochocki Market Explorer, Osiedle Południe 67/31, 19-200 Grajewo.
 • Hostingodawca: home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin.
 • Dostawca usług poczty elektronicznej: home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin.

§7. Bezwzględne uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest niezależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Ciebie dane osobowe. Jeżeli tak jest, masz prawo do uzyskania dostępu do tych danych, a także otrzymania dodatkowych informacji o:

 • celach przetwarzania,
 • kategoriach odnośnych danych,
 • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
 • w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych, a gdy nie będzie to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu,
 • prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • źródle danych, jeżeli Twoje dane nie zostały zebrane od Ciebie,
 • zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.

Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie mamy innej podstawy ich przetwarzania,
 • wniosłaś/eś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych,
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • Twoje dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie

Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

Prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą, a nami,
 • jest dozwolona prawem Unii lub prawem Rzeczypospolitej Polskiej i które przewiduje właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, lub
 • opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

§8. Względne uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

 

Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość skorzystania z nich jest każdorazowo zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej zgody na to, masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnej chwili. Naturalnie, cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać dostarczone nam przez siebie swoje dane osobowe, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie odbywa się:

 • na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz
 • w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych, masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do sprzeciwu

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie:

 • ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, przy czym podstawy te muszą być nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Twojej osoby, lub
 • podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Także jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, wówczas nie będziemy mogli przetwarzać ich do takich celów.

§9. Pliki cookies - wprowadzenie

Strona internetowa Serwisu wykorzystuje pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas odwiedzania Serwisu. Informacje te są przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.

Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie:

 • Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu oraz jego funkcjonalności, np. pliki cookies uwierzytelniające lub zabezpieczające. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu, korzystanie z Serwisu będzie niemożliwe.
 • Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i dostosowanie Serwisu do Twoich potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one nam na poprawę funkcjonalności i wydajności Serwisu. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu, korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu będzie ograniczone.
 • Pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych w Serwisie lub poza nim do Twoich preferencji. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu, korzystanie z funkcjonalności Serwisu nie będzie ograniczone.

Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:

 • pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji,
 • pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji.

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:

 • nasze pliki cookies,
 • pliki cookies podmiotów trzecich.

§10. Pliki cookies usługodawcy

Administrowane przez nas pliki cookies pozwalają na:

 • uwierzytelnianie dostępu,
 • utrzymywanie sesji po zalogowaniu,
 • zabezpieczanie Serwisu przed atakami hakerskimi,
 • „zapamiętywanie” przez przeglądarkę zawartości pól uzupełnianych formularzy (opcjonalnie),
 • dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do Twoich preferencji.

Dzięki temu korzystanie z funkcjonalności Serwisu staje się łatwiejsze i przyjemniejsze.

§11. Pliki cookies podmiotów trzecich

Wykorzystujemy pliki cookies administrowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

 • Google Ads - pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Ads,
 • Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Ads, a także na badanie zachowań i ruchu użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu,

Zbierane przez Google Inc mają charakter anonimowy i zbiorczy. W szczególności nie zawierają cech identyfikujących (rozumianych jako dane osobowe) użytkowników Serwisu. Korzystając z wymienionych usług zbieramy takie dane jak źródła pozyskania użytkowników odwiedzjących Serwis, a także oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu, informacje na temat używanych przez nich urządzeń i przeglądarek, adres IP, domenę, dane demograficzne (wiek, płeć), zainteresowania i dane geograficzne.

Aktualne zasady podmiotów trzecich w tym zakresie, można znaleźć tutaj: https://www.e-regulaminy.pl/biuletyn/polityki-prywatnosci-i-plikow- cookies/.

§12. Zgoda na używanie plików cookies i zarządzanie nimi

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna i może zostać cofnięta w każdym czasie. Należy jednak pamiętać, że brak zgody na wykorzystywanie niektórych plików cookies może spowodować ograniczenia w korzystaniu z Serwisu i jego funkcjonalności, a nawet uniemożliwić to korzystanie.

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies może nastąpić:

 • za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym,
 • poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami.

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania.

Aktualne zasady zarządzania plikami możesz znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej, a także tutaj: https://www.e- regulaminy.pl/biuletyn/polityka-cookies-obsluga/.

§13. Pamięć podręczna

Kiedy korzystasz ze strony internetowej Serwisu, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej zainstalowanej w Twoim urządzeniu. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi odwiedzinami strony internetowej Serwisu. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania z Serwisu, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane z Serwisu, obciążając tym samym łącze internetowe Użytkownika. Pamięć podręczna może również przechowywać takie dane jak hasło do logowania.

§14. Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

§15. Zmiany polityki prywatności i plików cookies

 1. Polityka prywatności i plików cookies wchodzi w życie w dacie opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
 2. Zmiana Polityki prywatności i plików cookies następuje poprzez publikację jej nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
 3. Informację o zmianie Polityki prywatności i plików cookies publikujemy w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.

CZĘŚĆ II – DLA FIRM

§16. Warunki powierzenia danych osobowych

Niniejsza część polityki prywatności i plików cookies określa warunki powierzenia danych osobowych do przetwarzania przez Usługodawcę na rzecz Firm.

 1. Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszymi warunkami powierzenia przetwarzania danych osobowych, RODO oraz z innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Firma powierza Usługodawcy czynności przetwarzania danych osobowych, dokonywane w jego imieniu.
 3. Przedmiot powierzonych czynności przetwarzania danych osobowych stanowi ciągłe przesyłanie wszelkiej korespondencji przesyłanej za pośrednictwem Serwisu, przez okres zawarcia umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Firmowego.
 4. Korespondencja o której stanowi punkt powyższy może zawierać dane osobowe innych Użytkowników, w zakresie danych kontaktowych i identyfikacyjnych.
 5. Usługodawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, zapewniającymi by przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych chroniło prawa osób, których dane dotyczą i spełniało wymogi powszechnie obowiązującego prawa ochrony danych osobowych, a w szczególności art. 32 RODO. Usługodawca zobowiązuje się do ich stosowania.
 6. Usługodawca oświadcza, iż posługuje się wyłącznie procedurami, usługami i systemami informatycznymi, spełniającymi wymogi RODO.
 7. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych w pomieszczeniach lub systemach informatycznych zabezpieczonych przed dostępem osób upoważnionych.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych, dokonywanych w imieniu Firm, zgodnie z art. 30 pkt 2 i 3 RODO, w przypadku gdy nie znajduje zastosowania wyłączenie określone w art. 30 pkt 5 RODO.
 9. W przypadku prowadzenia rejestru kategorii czynności, Usługodawca zobowiązuje się udostępniać rejestr na żądanie organu nadzorczego.
 10. Usługodawca oraz osoby upoważnione przez Usługodawcę do przetwarzania powierzonych danych osobowych są zobowiązane do zachowania ich w poufności, zarówno w okresie obowiązywania warunków powierzenia danych osobowych, jak również bezterminowo po ich wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy pomiędzy stronami.
 11. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
 12. Usługodawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych.
 13. W ramach wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych, Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia pełnej rozliczalności danych osobowych powierzonych mu do przetwarzania w imieniu Firmy. W szczególności poprzez zapewnienie kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone, edytowane, zarchiwizowane lub usunięte.
 14. Przetwarzając powierzone dane osobowe, Usługodawca korzysta z usług podmiotów wymienionych w §7 Polityki prywatności i plików cookies, na co Użytkownik reprezentujący Firmę wyraża zgodę. W przypadku zmian w tym zakresie, Usługodawca poinformuje Firmę o planowanej zmianie na 7 dni przed jej wdrożeniem.
 15. Z zastrzeżeniem następnego punktu, Usługodawca zobowiązuje do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w zakres którego wchodzą wszystkie kraje Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein oraz Norwegia.
 16. Zgodnie z art. 28 pkt 3 lit. e) RODO, w miarę możliwości i z uwzględnieniem charakteru przetwarzania powierzonych danych osobowych, Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które pomogą Firmie wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w art. 12 – 22 RODO.
 17. Zgodnie z art. 28 pkt 3 lit. f) RODO, Usługodawca z uwzględnieniem charakteru przetwarzania oraz dostępnych mu informacji, zobowiązuje się pomagać Firmie w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO.
 18. Usługodawca zobowiązuje się zawiadomić Firmę o każdej okoliczności mającej lub mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych lub jego ocenę oraz na wykonywanie uprawnień przez osoby, których przetwarzane dane dotyczą.
 19. Zgodnie z art. 28 pkt 3 lit. h RODO, Usługodawca zobowiązuje się udostępniać Firmie wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w warunkach powierzenia, w szczególności informacje i dokumenty dotyczące sposobów realizacji obowiązków zabezpieczenia danych osobowych oraz przebiegu ich przetwarzania.
 20. Zgodnie z art. 28 pkt 3 lit. h RODO, Usługodawca zobowiązuje się umożliwiać Firmie lub upoważnionemu przez nią audytorowi przeprowadzanie audytów realizacji zasad powierzenia danych osobowych, w tym inspekcji, i przyczyniać się do nich, w szczególności poprzez udostępnienie osobom działającym w imieniu Firmy wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane osobowe, a także udostępnienie nośników i systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych osobowych.
 21. Wypowiedzenie i wygaśnięcie umowy powierzenia skutkuje obowiązkiem Usługodawcy do usunięcia powierzonych danych osobowych.